എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ

വ്യത്യസ്ത ആവൃത്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന് എഫ്എം പ്രക്ഷേപണ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ഫിൽട്ടറാണ് എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ. ആവശ്യമുള്ള ആവൃത്തിയെ മാത്രം കടന്നുപോകാൻ അനുവദിച്ചും മറ്റ് ആവൃത്തികളെ തടഞ്ഞും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എഫ്എം റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണത്തിന് ഇത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഇത് അടുത്തുള്ള മറ്റ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ തടയാനും ശബ്ദം കുറയ്ക്കാനും സിഗ്നൽ ശക്തി നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു. ഒരു എഫ്എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, അത് ട്രാൻസ്മിറ്ററിനും ആന്റിനയ്ക്കും ഇടയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആവൃത്തികൾ മാത്രമേ അയച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കും.

എന്താണ് എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽറ്റർ?
ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിൽ നിന്ന് അനാവശ്യ സിഗ്നലുകൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ് എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽറ്റർ. ഇത് ബാൻഡ്-പാസ് ഫിൽട്ടർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. മറ്റെല്ലാ ആവൃത്തികളും നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത ഫ്രീക്വൻസി പരിധിയിലുള്ള സിഗ്നലുകൾ മാത്രം കടന്നുപോകാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. റേഡിയോ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ പ്രക്ഷേപണം, സെല്ലുലാർ, വൈ-ഫൈ, സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, നാവിഗേഷൻ, ജിപിഎസ് സംവിധാനങ്ങൾ, റഡാർ, മിലിട്ടറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, വ്യാവസായിക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിപുലമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സാധാരണമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

1. റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ പ്രക്ഷേപണം: സ്റ്റേഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേഷന്റെ സ്വീകരണം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും FM കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

2. സെല്ലുലാർ, വൈ-ഫൈ, സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്: വയർലെസ് സിഗ്നലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനും വയർലെസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ തടയുന്നതിനും എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

3. നാവിഗേഷൻ, ജിപിഎസ് സംവിധാനങ്ങൾ: ജിപിഎസ് സിഗ്നലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഒരു പ്രത്യേക സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൃത്യത ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

4. റഡാറും സൈനിക ആശയവിനിമയങ്ങളും: സിഗ്നലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഒരു പ്രത്യേക സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രകടനം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

5. വ്യാവസായിക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ: സിഗ്നലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഒരു പ്രത്യേക വ്യാവസായിക സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രകടനം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാം?
1. കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമായ ഫിൽട്ടറിംഗിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക. ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ്, ആവശ്യമായ അറ്റന്യൂയേഷന്റെ അളവ്, ഇൻസേർഷൻ നഷ്ടത്തിന്റെ സ്വീകാര്യമായ അളവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

2. ശരിയായ തരം ഫിൽട്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ലോ-പാസ്, ഹൈ-പാസ്, നോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ്പാസ് ഫിൽട്ടറുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം.

3. ട്രാൻസ്മിറ്റർ ലൈനിൽ ഫിൽട്ടർ സുരക്ഷിതമായി മൌണ്ട് ചെയ്യുക, ട്രാൻസ്മിറ്ററിനും ആന്റിനയ്ക്കും ഇടയിൽ ശരിയായ അളവിലുള്ള ഒറ്റപ്പെടൽ നിലനിർത്തുന്നു.

4. ആവശ്യമുള്ള ആവൃത്തിക്കായി ഫിൽട്ടർ ശരിയായി ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഫിൽട്ടർ ശരിയായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു സ്പെക്ട്രം അനലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

5. സ്പെക്ട്രം അനലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നിരീക്ഷിക്കുക. ഫിൽട്ടറിൽ കൂടുതലോ കുറവോ അറ്റൻവേഷൻ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

6. ഫിൽട്ടർ പതിവായി പരിശോധിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഏതെങ്കിലും ധരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

7. ഫിൽട്ടറിലൂടെ വളരെയധികം പവർ ഇടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ച പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് അമിതമായ ഇൻസെർഷൻ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടറിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്താം.
ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന്റെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി (RF) സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് FM കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ. ആന്റിന ഫീഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അനാവശ്യ സിഗ്നലുകൾ ആന്റിനയിൽ എത്തുന്നത് തടയുന്നു. രണ്ടോ അതിലധികമോ കാവിറ്റി റെസൊണേറ്ററുകൾ അടങ്ങുന്ന ട്യൂൺ ചെയ്ത സർക്യൂട്ടാണ് ഫിൽട്ടർ, ഓരോന്നും ആവശ്യമുള്ള ചാനൽ ആവൃത്തിയിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നു. അറകൾ ഒരു ശ്രേണിയിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരൊറ്റ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു സിഗ്നൽ ഫിൽട്ടറിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അറകൾ ആവശ്യമുള്ള ആവൃത്തിയിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുകയും മറ്റെല്ലാ ആവൃത്തികളും നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാവിറ്റികൾ ഒരു ലോ-പാസ് ഫിൽട്ടറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ആവശ്യമുള്ള ആവൃത്തിയിൽ താഴെയുള്ള സിഗ്നലുകൾ മാത്രം കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുന്നു. പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന മറ്റ് സിഗ്നലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട് എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ പ്രധാനമാണ്, ഒരു പ്രക്ഷേപണ സ്റ്റേഷന് ഇത് ആവശ്യമാണോ?
എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറുകൾ ഏതൊരു പ്രക്ഷേപണ സ്റ്റേഷന്റെയും അവശ്യ ഘടകങ്ങളാണ്, കാരണം അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിഗ്നലിന്റെ ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്റ്റേഷനെ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കാനും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ കഴിയുന്നത്ര വ്യക്തവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ, ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ആവശ്യമായ പവർ ലെവലും സിഗ്നൽ ടു നോയ്‌സ് അനുപാതവും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഫിൽട്ടർ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സിഗ്നലിന്റെ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ച പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

എത്ര തരം എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറുകൾ ഉണ്ട്? എന്താണ് വ്യത്യാസം?
നാല് പ്രധാന തരം എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറുകളുണ്ട്: നോച്ച്, ബാൻഡ്‌പാസ്, ബാൻഡ്‌സ്റ്റോപ്പ്, കോംബ്ലൈൻ. ഒരൊറ്റ ഫ്രീക്വൻസിയെ അടിച്ചമർത്താൻ നോച്ച് ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതേസമയം ബാൻഡ്‌പാസ് ഫിൽട്ടറുകൾ ആവൃത്തികളുടെ ശ്രേണി കടന്നുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബാൻഡ്‌സ്റ്റോപ്പ് ഫിൽട്ടറുകൾ ഒരു ശ്രേണിയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നിരസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഉയർന്ന ക്യു, കുറഞ്ഞ നഷ്ടം ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി കോംബ്ലൈൻ ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ ശരിയായി ബന്ധിപ്പിക്കാം?
1. ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്ന് ആന്റിന ഇൻപുട്ട് വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുക, അതിനെ FM കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുക.

2. ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ ആന്റിന ഇൻപുട്ടിലേക്ക് എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക.

3. എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറിലേക്ക് പവർ സോഴ്സ് ബന്ധിപ്പിക്കുക.

4. ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ ആവൃത്തിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് ഫിൽട്ടറിന്റെ ആവൃത്തി ശ്രേണി സജ്ജമാക്കുക.

5. ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ ആവശ്യകതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് ഫിൽട്ടറിന്റെ നേട്ടവും ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്തും ക്രമീകരിക്കുക.

6. സജ്ജീകരണം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അത് പരിശോധിക്കുക.
അന്തിമ ഓർഡർ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന് വേണ്ടി മികച്ച എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?
1. ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണിയും പവർ ആവശ്യകതകളും നിർണ്ണയിക്കുക: ഒരു ഫിൽട്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന്റെ ആവൃത്തി ശ്രേണിയും പവർ ആവശ്യകതകളും നിർണ്ണയിക്കുക. ഇത് ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷനുകൾ ചുരുക്കാൻ സഹായിക്കും.

2. ഫിൽട്ടർ തരം പരിഗണിക്കുക: രണ്ട് പ്രധാന തരം ഫിൽട്ടറുകൾ ഉണ്ട് - ലോ-പാസ്, ഹൈ-പാസ്. ആവശ്യമുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ ഉയർന്ന സിഗ്നലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കാൻ ലോ-പാസ് ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതേസമയം ഹൈ-പാസ് ഫിൽട്ടറുകൾ ആവശ്യമുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ താഴ്ന്ന സിഗ്നലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

3. ഫിൽട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പരിശോധിക്കുക: ഫിൽട്ടർ തരം നിർണ്ണയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന്റെ പവർ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഫിൽട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പരിശോധിക്കുക.

4. വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക: നിങ്ങളുടെ പണത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച മൂല്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വിവിധ ഫിൽട്ടർ മോഡലുകളുടെ വില താരതമ്യം ചെയ്യുക.

5. ഉപഭോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ വായിക്കുക: ഫിൽട്ടറിന്റെ പ്രകടനത്തെയും വിശ്വാസ്യതയെയും കുറിച്ച് ഒരു ആശയം ലഭിക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ വായിക്കുക.

6. നിർമ്മാതാവിനെ ബന്ധപ്പെടുക: ഫിൽട്ടറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാതാവിനെ ബന്ധപ്പെടുക.

ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലെ എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
1. കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ ഭവനം
2. ഫിൽട്ടർ ട്യൂണിംഗ് മോട്ടോർ
3. കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറുകൾ
4. കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ കൺട്രോളർ
5. ഫിൽട്ടർ ട്യൂണിംഗ് പവർ സപ്ലൈ
6. ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമർ
7. ഫിൽട്ടർ ട്യൂണിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ
8. കുറഞ്ഞ പാസ് ഫിൽട്ടറുകൾ
9. ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടറുകൾ
10. ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടറുകൾ
11. ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫിൽട്ടറുകൾ
12. ആന്റിന കപ്ലറുകൾ
13. സ്ലൈഡിംഗ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഘടകങ്ങൾ
14. RF സ്വിച്ചുകൾ
15. RF attenuators
16. സിഗ്നൽ ജനറേറ്റർ
17. സ്പെക്ട്രം അനലൈസർ
18. ആന്റിന സിസ്റ്റം ഘടകങ്ങൾ
19. ആംപ്ലിഫയറുകൾ

എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിസിക്കൽ, ആർഎഫ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

ഫിസിക്കൽ:
-ഫിൽട്ടർ തരം (ബാൻഡ്പാസ്, നോച്ച് മുതലായവ)
- അറയുടെ വലിപ്പം
-കണക്റ്റർ തരം
- മൗണ്ടിംഗ് തരം

RF:
-തരംഗ ദൈര്ഘ്യം
- ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം
- റിട്ടേൺ നഷ്ടം
-വി.എസ്.ഡബ്ല്യു.ആർ
- നിരസിക്കൽ
- ഗ്രൂപ്പ് കാലതാമസം
- പവർ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ
- താപനില പരിധി
ഒരു എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറിന്റെ ദൈനംദിന അറ്റകുറ്റപ്പണി എങ്ങനെ ശരിയായി നടത്താം?
1. ശരിയായ ഇറുകിയതിനായി എല്ലാ കണക്ഷനുകളും പരിശോധിക്കുക.

2. കേടുപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ദൃശ്യമായ അടയാളങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

3. ശരിയായ ഇൻസെർഷൻ നഷ്ടത്തിനും ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്തിനും ഫിൽട്ടർ പരിശോധിക്കുക.

4. ശരിയായ ലെവലുകൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ഫിൽട്ടറിന്റെ ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലുകൾ അളക്കുക.

5. ഫിൽട്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളോട് ശരിയായ പ്രതികരണത്തിനായി അത് പരിശോധിക്കുക.

6. ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ശരിയായ ഒറ്റപ്പെടലിനായി ഫിൽട്ടർ പരിശോധിക്കുക.

7. ആർക്കിങ്ങിന്റെയോ തീപ്പൊരിയുടെയോ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക.

8. ഫിൽട്ടറിന്റെ ഏതെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക.

9. മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും അടയാളങ്ങൾക്കായി ഫിൽട്ടർ പരിശോധിക്കുക.

10. തേയ്മാനത്തിന്റെയോ കേടുപാടുകളുടെയോ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഫിൽട്ടറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക.
ഒരു എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ നന്നാക്കും?
1. ആദ്യം, ഫിൽട്ടർ പരാജയപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബാഹ്യ കേടുപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാശം, അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും അയഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ തകർന്ന കണക്ഷനുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക.

2. ഫിൽട്ടറിലേക്ക് വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ച് കവർ നീക്കം ചെയ്യുക.

3. ഫിൽട്ടറിന്റെ ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും തകർന്നതോ കേടായതോ ആയ ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

4. ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, അവ പുതിയവ സ്ഥാപിക്കുക. മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.

5. ഫിൽട്ടർ വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക, എല്ലാ കണക്ഷനുകളും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

6. ഫിൽട്ടറിലേക്ക് പവർ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഫിൽട്ടർ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

7. ഫിൽട്ടർ ഇപ്പോഴും ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് പ്രൊഫഷണൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനായി അയയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
ഒരു എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ ശരിയായി പാക്കേജ് ചെയ്യാം?
1. ഗതാഗത സമയത്ത് ഫിൽട്ടറിന് മതിയായ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു പാക്കേജിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഫിൽട്ടറിന്റെ പ്രത്യേക വലുപ്പത്തിനും ഭാരത്തിനും വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പാക്കേജിംഗിനായി നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഫിസിക്കൽ നാശത്തിൽ നിന്നും ഈർപ്പത്തിൽ നിന്നും ഫിൽട്ടറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പാക്കേജിംഗ് ശക്തവും മോടിയുള്ളതുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

2. ഗതാഗത തരത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പാക്കേജിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വ്യത്യസ്‌ത ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള പാക്കേജിംഗ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. വായു, നിലം, കടൽ കയറ്റുമതി എന്നിവയ്ക്കുള്ള പാക്കേജിംഗ് ആവശ്യകതകൾ പരിഗണിക്കുക.

3. ഫിൽട്ടറിന്റെ പ്രത്യേക പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് പാക്കേജിംഗ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. വ്യത്യസ്‌ത ഫിൽട്ടറുകൾക്ക് തീവ്രമായ താപനിലയിൽ നിന്നും ഈർപ്പം നിലകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക പാക്കേജിംഗ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

4. പാക്കേജ് ശരിയായി ലേബൽ ചെയ്യുക. പാക്കേജിലെ ഉള്ളടക്കം, ലക്ഷ്യസ്ഥാനം, അയച്ചയാൾ എന്നിവ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.

5. പാക്കേജ് ശരിയായി സുരക്ഷിതമാക്കുക. ട്രാൻസിറ്റ് സമയത്ത് പാക്കേജിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ടേപ്പ്, സ്ട്രാപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

6. പാക്കേജ് അയയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പരിശോധിക്കുക. പാക്കേജിംഗിൽ ഫിൽട്ടർ ശരിയായി സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പാക്കേജിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.
ഒരു എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്?
ഒരു എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറിന്റെ കേസിംഗ് സാധാരണയായി അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മെറ്റീരിയലുകൾ ഫിൽട്ടറിന്റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കില്ല, പക്ഷേ അവ ഫിൽട്ടറിന്റെ വലുപ്പത്തെയും ഭാരത്തെയും ബാധിച്ചേക്കാം. അലൂമിനിയം ചെമ്പിനെക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞതാണ്, അതിനാൽ ഫിൽട്ടർ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തോ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഭികാമ്യമാണ്. ചെമ്പ് കൂടുതൽ മോടിയുള്ളതാണ്, അതിനാൽ ഫിൽട്ടർ കഠിനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് അഭികാമ്യമാണ്.
എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടന എന്താണ്?
എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഓരോന്നും ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

1. റെസൊണേറ്റർ കാവിറ്റീസ്: ഇവയാണ് ഫിൽട്ടറിന്റെ പ്രധാന ഘടന, കൂടാതെ യഥാർത്ഥ ഫിൽട്ടറിംഗ് പ്രവർത്തനം നൽകുന്നു. ഓരോ അറയും ഒരു പ്രത്യേക ആവൃത്തിയിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ട്യൂൺ ചെയ്‌തതും വൈദ്യുതചാലകവുമായ ഒരു ലോഹ അറ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫിൽട്ടറിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളും പ്രകടനവും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് റെസൊണേറ്റർ കാവിറ്റികളാണ്.

2. ട്യൂണിംഗ് എലമെന്റുകൾ: ഫിൽട്ടറിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഫൈൻ-ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങളാണിവ. അവ സാധാരണയായി റെസൊണേറ്റർ അറകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററുകളും ഇൻഡക്ടറുകളുമാണ്.

3. കപ്ലിംഗ് ഘടകങ്ങൾ: റെസൊണേറ്റർ അറകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇവ, അതിനാൽ ഫിൽട്ടറിന് ആവശ്യമുള്ള ഫിൽട്ടറിംഗ് പ്രവർത്തനം നൽകാൻ കഴിയും. അവ സാധാരണയായി റെസൊണേറ്റർ അറകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഡക്‌ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററുകൾ ആണ്.

4. ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ടറുകൾ: ഫിൽട്ടറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ആയ കണക്ടറുകളാണ് ഇവ.

ഇല്ല, ഈ ഘടനകളൊന്നും കൂടാതെ ഫിൽട്ടറിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഫിൽട്ടറിന് അതിന്റെ ഫിൽട്ടറിംഗ് പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഓരോ ഘടകങ്ങളും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരെയാണ് നിയോഗിക്കേണ്ടത്?
എഫ്എം കാവിറ്റി ഫിൽട്ടർ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യവും ഫിൽട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും പരിപാലനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ വ്യക്തിക്ക് ഫിൽട്ടർ ട്യൂണിംഗിലും ട്രബിൾഷൂട്ടിംഗിലും പരിചയവും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ, വ്യക്തിക്ക് നല്ല സംഘടനാ വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഫിൽട്ടറിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ വിശദമായ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയും വേണം.
എന്തൊക്കെയുണ്ട്?
എനിക്ക് സുഖമാണ്

അന്വേഷണം

അന്വേഷണം

  ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

  contact-email
  കോൺടാക്റ്റ് ലോഗോ

  FMUSER ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ലിമിറ്റഡ്.

  ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിശ്വസനീയമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പരിഗണനയുള്ള സേവനങ്ങളും നൽകുന്നു.

  ഞങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഇതിലേക്ക് പോകുക ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

  • Home

   വീട്

  • Tel

   ടെൽ

  • Email

   ഇമെയിൽ

  • Contact

   ബന്ധപ്പെടുക