ഒരു ആന്റിനയിൽ നിരവധി ടെലിവിഷനുകൾ എങ്ങനെ അറ്റാച്ചുചെയ്യാം?

ഒരു ആന്റിനയിൽ നിരവധി ടെലിവിഷനുകൾ എങ്ങനെ അറ്റാച്ചുചെയ്യാം?

കേബിൾ ടെലിവിഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആന്റിന എല്ലായ്പ്പോഴും മികച്ചതാണ്. മിക്ക ആളുകളും ഉള്ളതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നിലധികം ടിവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ ടിവിയിലും നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ആന്റിന ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ ഒരേ ബാഹ്യ ആന്റിന ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി ടെലിവിഷനുകളുടെ കണക്ഷൻ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. .

  

ഒരു ആന്റിന സ്പ്ലിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ആന്റിന ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി ടിവികളുടെ കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വളരെ എളുപ്പമുള്ള മാർഗമായി തോന്നുന്നു. എന്നാൽ പുറത്തുള്ള ആന്റിനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ടിവിയിലേക്ക് ഒരു സോളിറ്ററി കോക്‌സിയൽ കേബിൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാന ജോലിയല്ല. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ കോക്‌സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കോക്‌സിയൽ കേബിൾ ഓടുന്നതിനാൽ വഴിയിൽ സിഗ്നലുകൾ നഷ്‌ടപ്പെടും.

  

ഒരു കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പ്രക്രിയ

   

ഒന്നിലധികം ടിവികൾ ഒരു ആന്റിനയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുക

  

ഒരു കോക്‌സിയൽ കേബിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

  

ഒരൊറ്റ ആന്റിന ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ടിവികളുടെ കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ തരം കോക്സിയൽ കേബിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോക്‌സിയൽ കേബിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ, മറ്റ് കേബിളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ സിഗ്നൽ നഷ്ടം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാൽ കോപ്പർ അധിഷ്ഠിത കേബിളുകൾക്കൊപ്പം പോകുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലതാണ്.

  

ഒരു കോക്‌സിയൽ കേബിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

  

ആന്റിനയ്‌ക്കൊപ്പം വയറിംഗ് കേബിൾ ഇതിനകം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആ കേബിളും ഉപയോഗിക്കാം, എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം അത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വീടിന്റെയും ടിവികൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരൊറ്റ ആന്റിന ഉപയോഗിച്ചാലും ശരിയായ കോക്സിയൽ കേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല നിലവാരമുള്ള സിഗ്നലുകൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഒരു കോക്‌സിയൽ കേബിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

ഒരു വയറിംഗ് കേബിൾ ഇതിനകം ആന്റിനയ്‌ക്കൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആ കേബിളും ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ ചിത്രത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം അതിനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വീടിന്റെയും ടിവികൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരൊറ്റ ആന്റിന ഉപയോഗിച്ചാലും ശരിയായ കോക്സിയൽ കേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല നിലവാരമുള്ള സിഗ്നലുകൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ശരിയായ തരത്തിലുള്ള ആന്റിന തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

ഇൻഡോർ, ഔട്ട്ഡോർ ആന്റിനയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഔട്ട്‌ഡോർ ആന്റിന അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുടനീളം ഒരു കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരു മൾട്ടി-ഡയറക്ഷണൽ ഔട്ട്‌ഡോർ ആന്റിന ലഭിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

  

സിഗ്നലുകൾ ബഹിരാകാശത്ത് പരന്നുകിടക്കുന്നതിനാൽ ഔട്ട്ഡോർ ആന്റിനകൾ പലപ്പോഴും നിലത്തിന് മുകളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനാൽ രണ്ട് സിഗ്നലുകളുടെ മികച്ച സ്വീകരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ആന്റിന ബഹിരാകാശത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

   

എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഡോർ ആന്റിന ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല, ശക്തമായ ഇൻഡോർ ആന്റിന നിങ്ങളുടെ ടിവികൾക്കുള്ള സിഗ്നൽ വിതരണത്തിന്റെ ഉറവിടമാകാം. നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ ഇൻഡോർ ആന്റിനയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിഗ്രി അറ്റാച്ചുചെയ്യാനും മറ്റ് ടിവിക്ക് യഥാക്രമം മറ്റൊരു ആന്റിന നേടാനും കഴിയും.

   

ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശരിയായ ആന്റിനയും കോക്സിയൽ കേബിളും ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാണ്. നിങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ടിവികളുമായും ആന്റിനയുടെ കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം.

ആന്റിനയുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ

നിങ്ങൾ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ആന്റിന ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക, ആന്റിനയുടെ സ്ഥാനം കണക്കിലെടുക്കണം. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറിന്റെ ദിശയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആന്റിന ലക്ഷ്യമിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് സ്ഥാനത്തും ദിശയിലും മൾട്ടി-ഡയറക്ഷണൽ ഔട്ട്ഡോർ ആന്റിന സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനലിന്റെ ശരിയായ ഓറിയന്റേഷനിൽ നിങ്ങൾ അവയെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മൾട്ടി-ഡയറക്ഷണൽ ഔട്ട്ഡോർ ആന്റിനകൾ പോലും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

  

ആന്റിനയുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ

  

നിങ്ങളുടെ ടിവി ആന്റിന ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതിനാൽ, ആന്റിനയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചാനലുകൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ടിവിയിൽ ഒരു മാനുവൽ സ്കാൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ടിവി ചാനലുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു, എന്നാൽ ആദ്യം ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു ചാനൽ സ്കാൻ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.

ശരിയായ തരത്തിലുള്ള ആംപ്ലിഫയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

ഇൻഡോർ ആന്റിനയ്ക്ക് സിഗ്നലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്; എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ആന്റിന ഉപയോഗിച്ച്, അതിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകമായി രണ്ട് തരം ആംപ്ലിഫയറുകൾ ഉണ്ട്, ഇവ പ്രീ-ആംപ്ലിഫയറുകളും വിതരണ ആംപ്ലിഫയറുകളും ആണ്.

  

ശരിയായ തരത്തിലുള്ള ആംപ്ലിഫയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

  

കോക്‌സിയൽ കേബിളും ആന്റിനയും തമ്മിൽ പ്രീ-ആംപ്ലിഫയറുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ടിവിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആന്റിന പിടിക്കുന്ന സിഗ്നലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ ആന്റിന ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ഉപകരണങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിതരണ ആംപ്ലിഫയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങൾക്കും സിഗ്നലിനെ തുല്യമായി വിഭജിക്കുമ്പോൾ ഇത് സിഗ്നൽ ശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു വിതരണ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കും.

സിഗ്നൽ സ്പ്ലിറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

നിങ്ങൾക്ക് ടു വേ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ വേ സ്പ്ലിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം 2 വേ സ്പ്ലിറ്റർ ഒരു സമതുലിതമായ സ്പ്ലിറ്ററാണ്, ഇത് രണ്ടറ്റത്തും കണക്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നു. കോക്‌സിയൽ കേബിളുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇതിന് രണ്ട് പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഒരു ത്രീ വേ സ്പ്ലിറ്റർ പൊതുവെ അസന്തുലിതമാണ്, കൂടാതെ കോക്‌സിയൽ കേബിളുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് പോർട്ടുകളും ഉണ്ട്. ത്രീ വേ സ്പ്ലിറ്ററിന്റെ എല്ലാ കണക്ഷനുകളിലൂടെയും സിഗ്നൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു.

  

ഒരു സമതുലിതമായ ത്രീ-വേ സ്പ്ലിറ്ററും ലഭ്യമാണ്, ഇത് ഓരോ കോക്സിയൽ പോർട്ടുകളിൽ നിന്നും സിഗ്നൽ നഷ്ടം കുറഞ്ഞതായി കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്പ്ലിറ്ററിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, സ്പ്ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

  

സിഗ്നൽ സ്പ്ലിറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

  

ഒരു സ്പ്ലിറ്റർ നിങ്ങളുടെ ടിവികളിലുടനീളം സിഗ്നലിനെ തുല്യമായി വിഭജിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ടിവിയിൽ സ്വെറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ സിഗ്നൽ സ്പ്ലിറ്റർ എത്ര സിഗ്നലുകൾ വീഴുന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ടിവിയിൽ ഒരു മാനുവൽ ചാനൽ സ്കാൻ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.

  

ഒരു കോക്സിയൽ കേബിൾ, ഔട്ട്ഡോർ ആന്റിന, ഒരു ആംപ്ലിഫയർ, സിഗ്നൽ സ്പ്ലിറ്ററുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിലധികം ടിവികൾ ഒരൊറ്റ ആന്റിനയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.

   

ഒരു ആന്റിന ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിലധികം ടിവികൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദ്രുത നടപടിക്രമം

  

1. സംയോജിത കോക്സിയൽ സ്പ്ലിറ്ററും കേബിളും നേടുക. ഒരൊറ്റ റിസപ്ഷൻ ആന്റിന ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിലധികം ടിവികളുടെ കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിരവധി വാണിജ്യ കേബിളുകളുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റിനായി ഇതിന് നിരവധി പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്.

 

2. നിങ്ങളുടെ ആന്റിന സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം. മികച്ച സിഗ്നൽ സ്വീകരണത്തിനായി ഔട്ട്ഡോർ ആന്റിന കഴിയുന്നത്ര ഉയരത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുക.

  

3. ആന്റിനയിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്ററുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരൊറ്റ കോക്‌ഷ്യൽ കേബിൾ ഉപയോഗിക്കുക, തുടർന്ന് ഓരോ ടിവി ഉപകരണവുമായി ഒന്നിലധികം കോക്‌ഷ്യൽ കേബിളുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുക.

  

4. കോക്‌സിയൽ കേബിളിന്റെ നീളം കൂട്ടണം, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ടിവിയും ഒരൊറ്റ ആന്റിന ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ആശ്രയിച്ച്.

  

5. കോക്‌സിയൽ കേബിളുകൾ കഴിയുന്നത്ര ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, അതുവഴി നിങ്ങൾ അവയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ കയറരുത്, അല്ലെങ്കിൽ കോക്‌സിയൽ കേബിൾ ഒരു ലൂപ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ ദൃശ്യമാകില്ല, ഇത് സിഗ്നൽ നഷ്‌ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കൂടുതലും കോക്‌സിയൽ കേബിളുകൾ മേൽക്കൂരയോട് കഴിയുന്നത്ര അടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു.

   

ആവശ്യമായ ടിവി ചാനലുകൾ തിരയാൻ ഓരോ ടെലിവിഷൻ സെറ്റിലും മാനുവൽ ട്യൂണിംഗ് നടത്തണം. കെട്ടിടത്തിലുടനീളം എല്ലാ ടിവിയും ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പ്ലിറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ കോക്സിയൽ കേബിളിന്റെ ഗുണനിലവാരം തികഞ്ഞതായിരിക്കണം; അല്ലെങ്കിൽ, എല്ലാ ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകളിലും ചിത്രത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.

  

ഒന്നിലധികം കണക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്താണ്?

    

ടിവിയുടെയും ആന്റിനയുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം സിഗ്നൽ സ്പ്ലിറ്റർ ആണ്. ഫിറ്റിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോക്സിയൽ കേബിൾ പ്രധാനമായതിനാൽ, സിഗ്നൽ സ്പ്ലിറ്റർ കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ്. ഒരു കോക്‌സിയൽ കേബിളിന്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം ആന്റിനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണിത്. ആന്റിന ഫീഡറുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ടിവി റിസപ്റ്ററുകളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി പ്രതിരോധങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

  

ഒന്നിലധികം കണക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘടകം

  

ഒരു സിഗ്നൽ സ്പ്ലിറ്റർ അതിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത ആവൃത്തി ശ്രേണി ഉണ്ട്. അതിനാൽ, ഒരു സിഗ്നൽ സ്പ്ലിറ്റർ വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ ആന്റിനയെ സംബന്ധിച്ച അതിന്റെ ആവൃത്തി പരിശോധിക്കണം. ഒരു സിഗ്നൽ സ്പ്ലിറ്റർ അലുമിനിയം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് കൂടുതൽ മോടിയുള്ളതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാക്കുന്നു.

  

തീരുമാനം

  

അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച്ച കോക്സിയൽ കേബിളും സിഗ്നൽ സ്പ്ലിറ്ററും ഉപയോഗിച്ച് ഒരൊറ്റ ആന്റിന ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിലധികം ടിവികൾ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ആന്റിനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ദിശാസൂചന ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

അന്വേഷണം

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

contact-email
കോൺടാക്റ്റ് ലോഗോ

FMUSER ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ലിമിറ്റഡ്.

ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിശ്വസനീയമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പരിഗണനയുള്ള സേവനങ്ങളും നൽകുന്നു.

ഞങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഇതിലേക്ക് പോകുക ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

 • Home

  വീട്

 • Tel

  ടെൽ

 • Email

  ഇമെയിൽ

 • Contact

  ബന്ധപ്പെടുക